010 303 90 45 info@smwr-rijnmond.nl

VSMW

“Eén van de mentoren wilde een kindje laten observeren. Hiervoor heeft ze een vsmw’er ingezet. Zij heeft in eerste instantie de PM’ers gerustgesteld, alle stappen met ze doorlopen en doorverwezen naar een orthopedagoog. Dit zorgt voor rust op de groep.”

De doorgaande lijn van voorschool naar het primair onderwijs is heel belangrijk. De schoolmaatschappelijk werker is daarom bij voorkeur ook de voorschools maatschappelijk werker op de voorschool of een kinderdagverblijf in de wijk.

De voorschools maatschappelijk werker heeft per groep 20 uur per jaar te besteden. De uren op een locatie worden zoveel mogelijk gebundeld om de tijd zo effectief mogelijk te benutten.

Voor iedere organisatie en locatie wordt in overleg met de locatiemanager een plan op maat gemaakt voor de invulling van de uren die dat kalenderjaar beschikbaar zijn. Dit werkplan wordt aan het begin van ieder kalenderjaar opgesteld, na een half jaar en voor de nieuwe werkplanbespreking geëvalueerd en bijgesteld.

De volgende taken zijn kerntaken als voorschools maatschappelijk werker van SMWR:

  • het bijwonen van 6 zorgoverleggen per kalenderjaar,  in de vorm van een multidisciplinair overleg met CJG, PPO en het wijkteam. De voorschoolse locatie heeft hierin de regie.
  • het verbinden van de kinderopvanglocatie aan het wijknetwerk.
  • het ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij het signaleren van onderwijsbehoeften van kinderen.
  • pedagogisch medewerkers ondersteunen in het voeren van gesprekken met ouders.
  • het voeren van gesprekken met ouders die een lichte (opvoed)vraag hebben.
  • verwijzen van ouders naar de juiste hulpverlening (vaak is dit het wijkteam) en het gezin blijven volgen.
  • het (mede) organiseren van bijeenkomsten voor ouders en meedenken over het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

De voorschools maatschappelijk werkers van SMWR  zetten in op laagdrempeligheid bij de groepen kinderopvang waar zij werkzaam zijn. Dit doen zij door zichtbaar te zijn op de locaties; door bij de inloop aanwezig te zijn en zich voor te stellen aan ouders, of mee te doen met ouder en kind activiteiten. Ook organiseren de voorschools maatschappelijk werkers op verzoek van de locatie  bijeenkomsten voor ouders met een (opvoed)thema. De ervaring van alle VSMW’ers is dat je door een bekend gezicht te zijn op de groep makkelijker benaderd wordt door ouders met een vraag. Bovendien geven ouders sneller toestemming voor betrokkenheid bij een hulpvraag.

Daarnaast wordt er veel inzet gepleegd op het ondersteunen van pedagogisch medewerkers. Er wordt aangesloten bij kind besprekingen om door te vragen op de ontwikkeling van kinderen en de gezinssituatie. Ook wordt er regelmatig een kijkje op de groepen genomen.  Dit gebeurt altijd met schriftelijke toestemming van de locatie. Er worden bijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers georganiseerd met als thema’s: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, signaleren van onderwijsbehoeften en praten met ouders.

Voorschools maatschappelijk werkers verlenen hulp aan ouders of verwijzen volgens het stappenplan hulpverlening.

Alle VVE-groepen in Rotterdam hebben recht op Voorschools Maatschappelijk Werk. Heeft u nog geen voorschools maatschappelijk werker, neem dan contact met ons op!

 

 

Neem contact op

Vragen over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op.

Telefoon

Adres

SMWR
Schoonderloostraat 68
Postbus 3019
3003 AA Rotterdam